Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Strona główna
Zmień kontrast
Zmień rozmiar czcionki

Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kołbiel”.

 

- pokl.jpg              - ue.jpg

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

INFORMACJA OGÓLNA 

 

 „Indywidualizacja nauczania

uczniów klas I-III

w gminie Kołbiel”.

 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic

klas I-III szkoły podstawowej

 

 

Gmina Kołbiel realizuje projekt o nazwie „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kołbiel” pod nadzorem i we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74; 03-301 Warszawa, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IX w województwie mazowieckim. Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy nr: POKL.09.01.02-14-253/11 z dnia 16.09.2011 roku o dofinansowanie projektu systemowego.

Gmina Kołbiel realizuje Projekt w trzech szkołach podstawowych funkcjonujących na jej terenie, tj. Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli, Szkole Podstawowej w Kątach, Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku.

Okresem realizacji projektu jest rok szkolny  2011/2012(drugi semestr) i 2012/2013(pierwszy semestr).

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie i uczennice, które w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 będą uczęszczać do klas I-III szkoły podstawowej.

Udział uczestników projektu (uczniów i uczennic klas I-III) jest bezpłatny.

W ramach Projektu, szkoły  podstawowe doposażą swoja bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji nauczania i wychowania, jakie wprowadziły zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III szkoły podstawowej określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Wprowadzona od 1 września 2009 roku nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przewiduje, iż celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest kształtowanie u uczniów i uczennic postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Jednocześnie ma zapewnić kontynuacje i ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu.

W wymienionym wyżej dokumencie określono też, że zadaniem szkoły jest m.in. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

W celu indywidualizacji pracy z uczniem zostały wprowadzone określone standardy inaczej mówiąc etapy, które mają prowadzić do osiągnięcia celu, którym jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez indywidualizację procesu wychowawczo-edukacyjnego w klasach I-III szkół podstawowych.

Projekt ” Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kołbiel” zakłada realizacje dwóch standardów, tj. IV i V przy założeniu, iż każda ze szkół podstawowych uczestniczących w Projekcie, trzy pierwsze standardy już wprowadziła.

Standard IV zakłada doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.

Standard V mówi o realizacji przez każdą szkołę podstawową uczestniczącą w Projekcie „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kołbiel” zajęć dodatkowych wspierających indywidualizacje procesu dydaktycznego opracowaną przez zespół nauczycieli danej szkoły.

Zatem  każda szkoła podstawowa organizuje dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb następujące zajęcia dodatkowe:

·     zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

·     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

·     zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

·     zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;

·     zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo;

·     Zajęcia dla dzieci socjoterapeutyczne 

 

Szczegółowy harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów i uczennic klas I-III można znaleźć w budynku każdej szkoły podstawowej uczestniczącej w Projekcie na tablicy informacyjnej. Szczegółowy harmonogram określa rodzaj prowadzonych dodatkowych zajęć, nauczyciela prowadzącego, daty i godziny zajęć.

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach Projektu odbywać się będą w salach lekcyjnych szkoły, do której dany uczeń bądź uczennica uczęszcza.

Uczestnik Projektu ( uczniowie i uczennice klas I-III szkoły podstawowej) przystępują do Projektu poprzez podpisanie przez jego przedstawiciela ustawowego (rodzica) deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rodzice uczniów uczestniczących w Projekcie „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kołbiel” zobowiązani są do dostarczenia Projektodawcy (Gminie Kołbiel) poprzez Szkoły Podstawowe uczestniczące w Projekcie) wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń, których dostarczenie lub złożenie okaże się niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.

Rodzice uczniów i uczennic uczestniczących w Projekcie są zobowiązani do dołożenia wszelkich starań by uczestnik Projektu regularnie uczęszczał na zajęcia, wypełniał ankietę ewaluacyjną dotyczącą określonych zajęć, których jest uczestnikiem.

Gmina Kołbiel wraz z Szkołami Podstawowymi zgodnie z założeniami projektowymi będzie prowadzić stały monitoring frekwencji i postępów uczestnika projektu za pomocą dziennika zajęć a także pomiarów tzw. rezultatów miękkich, który będzie realizowany z wykorzystaniem ankiet wypełnianych przez rodziców, nauczycieli itd.

Prawidłowa realizacja przedstawianego Projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kołbiel” ma doprowadzić  do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych takich jak:

·    zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kołbiel oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

·    zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Kołbiel aktywizujących metod nauczania;

·    zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom we wszystkich szkołach podstawowych Gminy;

·    podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Kołbiel oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

 

 

 

 

 

 

Ulotka opracowana przez biuro projektowe projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kołbiel” przeznaczona w szczególności dla rodziców uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kołbiel.

 

Adam Budyta
Jesteś 511948 osobą,
która odwiedza nasz portal.
  
Urząd Gminy w Kołbieli,
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, woj. mazowieckie
email: gmina_kolbiel@wp.pl
NIP: 822-10-20-459, Regon: 000539006
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x